Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod

Sídlo: Tovární ulice 605/17, Dubí u Teplic, PSČ 41701
Identifikační číslo: 00174238
DIČ: CZ00174238

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 101

(dále jen „Prodávající“)

pro maloobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.cesky.porcelan.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa: Český porcelán, akciová společnost
Tovární ulice 605/17
417 01 Dubí u Teplic

Kontaktní e-mail: prodej@cesky.porcelan.cz
Kontaktní telefon: (+420) 417 518 111
Kontaktní fax: (+420) 417 571 968

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Českého porcelánu, akciová společnost, platné  od 1. 7. 2023

 

 I.        

Všeobecná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy,     objednávky tuzemských a zahraničních zákazníků. Platí přiměřeně i pro prodej v podnikových prodejnách.

 

2.  Při sjednávání smlouvy se vychází z předpokladu, že kupující je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky"), které tvoří součást smlouvy.

 

 II.       

Kupní smlouva

1.   Smlouva musí mít písemnou formu včetně změn a dodatků.

2.  Náležitostmi kupní smlouvy jsou předmět plnění, množství, kvalita, provedení  zboží, platební podmínky, cena, balení, termíny a způsob a místo dodání.

3.   Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo v platebních podmínkách pro příslušný kalendářní rok mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.

 

 III.      

Předmět plnění

1.   Předmětem plnění je dodávka zboží, které je specifikováno v obchodní faktuře.

2.   Určení zboží musí být jednoznačné.

3.  Není-li dohodnuto jinak, prodávající dodá zboží v kvalitě běžné na trhu, tj. platí podmínky:

požadavků vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na  výrobky, určené pro styk s potravinami ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
Směrnice Rady 84/500/EHS, DIN 51032: 1986, ISO 6486-2: 1999, BS 6748: 1986, GOST 28390-89

- Vnitropodnikových podmínek jakosti Českého porcelánu, akciová společnost

 

 IV.

Čas plnění

1.   Rozumí se dodání v nejbližším možném dodacím termínu, není-li dohodnuto jinak.

2.   Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání dopravci, kupujícímu nebo

osobě jím pověřené, podle toho, co nastane nejdříve.

3.   Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

4.   Když nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody.

5     Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu - dočasně nebo dlouhodobě - v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

 

 V.

Místo plnění, způsob plnění a vlastnické právo

1.   Prodávající sjednává s kupujícím místo plnění v kupní smlouvě. Místem plnění je místo převzetí zboží. Všechna rizika na zboží přecházejí na kupujícího při předání zboží dopravci bez ohledu na to, která ze smluvních stran ponese dopravní a pojistné náklady.

2.    Zboží dodávané s podmínkou "ze závodu" je takové, které je umístěno na expedičním místě nebo ve skladu prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží zde přechází nakupujícího, jakmile je zboží předáno k nakládce dopravci na expedičním místě nebo ve skladu prodávajícího. Nakládka, doprava a vykládka zboží a možná odpovídající rizika a škody přecházejí tímto na kupujícího. Prodávající považuje zboží za převzaté vždy, pokud neobdrží od odběratele do 48 hodin po dodání zboží písemné oznámení o výhradách. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití zboží, skladování a další manipulaci.

3.    Při dodávkách do zahraničí si kupující včas zajistí nutné oficiální licence nebo povolení potřebné k dovozu zboží. Při nesplnění této povinnosti kupujícím vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody a možnost uplatnění čl. XI těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4.    Instrukce týkající se specifikace zásilky, dopravních agentů, typu dopravy a balení, označení, certifikátů o původu zboží, přepravních dokumentů, atestů, apod. jsou součástí smlouvy.

V případě, že tomu tak není, stanou se závaznými pro prodávajícího pouze v případě, kdy budou potvrzeny písemnou formou. V případě, že není dosažena dohoda o uvedených instrukcích, prodávající odešle zásilku způsobem běžným v zemi jeho sídla. V tomto případě prodávající nenese odpovědnost za ztráty kupujícího.

5.    Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího dokud není plně a bezpodmínečně zaplaceno v hodnotě ceny zboží a vedlejších plateb. Do doby provedení úplné platby si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady kupujícího bez ohledu na to, v jakém držení se zboží nalézá. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné až do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu. V tomto období nese kupující odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží.

 

 VI.

Ceny

1.    Dohoda o ceně je považována za základní součást smlouvy a je podmínkou pro uzavření smlouvy.

2.    Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, kupní cena se rozumí cena zboží stanovená v platném ceníku prodávajícího.

3.    Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, ceny prodávajícího jsou "ze závodu" (free ex work), resp. "ze skladu" (free ex stock) Česká republika bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění, cla a ostatní poplatky.

4.    Za předpokladu, že cena zboží byla dohodnuta mezi smluvními stranami vzhledem k dopravním, pojistným nebo jiným sazbám a celním poplatkům platným v době uzavření smlouvy, a tyto sazby jsou následně změněny, prodávající si vyhrazuje právo upravit svoje ceny způsobem tomu odpovídajícím.

5.    Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou.

 

 VII.

Placení

1.    Podkladem pro platbu je obchodní faktura vystavená prodávajícím. Platby jsou poukazované na bankovní účet prodávajícího, uskutečněné hotově v pokladně společnosti prodávajícího nebo jinými dohodnutými způsoby.

2.    Hodnota smluvního zboží je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na obchodní faktuře prodávajícího.

3.    Platba je považována za uskutečněnou, pokud je dlužná částka připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky

4.    Platbu není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.

5.    Prodávající může vymáhat platbu akceptovanou směnkou, kde všechny náklady na její pokrytí hradí kupující. Při použití směnky je placení považováno za uskutečněné, pokud tento dokument byl řádně zinkasován a protihodnota připsána na účet prodávajícího u jeho banky.

6.    Pokud je ve smlouvě dohodnuto placení dokumentárním akreditivem, musí jeho podmínky souhlasit s podmínkami uvedenými ve smlouvě. V případě, že kupující neotevře dokumentární akreditiv v sjednané lhůtě nebo jeho podmínky budou odlišné od podmínek uvedených ve smlouvě, prodávající nebude vázán zboží odeslat.

7.    V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení. Výše úroku z prodlení, pokud není ve smlouvě nebo platebních podmínkách stanoveno jinak, činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení.

8.    Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.

9.    Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní své platební povinnosti.

 

 VIII.

Reklamace

1.    Reklamace vad zboží musí být uplatněna písemnou formou pouze v oddělení tuzemského nebo zahraničního prodeje společnosti Český porcelán, akciová společnost neprodleně po jejich objevení, nejdéle však do 24 měsíců. Výrobky se při reklamaci posuzují dle Vnitropodnikových podmínek jakosti Českého porcelánu, akciová společnost pro užitkový a ozdobný porcelán, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

2.    Reklamovaný výrobek musí být čistý a v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno.

3.    Zákazník musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením:

a) ze které obchodní faktury (zakázky) jsou vadné výrobky reklamovány

b) důvody reklamace

4.    Lomy přepravou (rozbité zboží) - reklamovat ihned

a) pokud si dopravu zákazník zajišťuje sám - palety možno překontrolovat v Českém porcelánu a.s. a případné lomy budou ihned vyměněny. Následné reklamace na lomy nebudou uznány.

b) pokud dopravu zajišťuje výrobce (akciová společnost Český porcelán) - po dopravení na místo určení odběratel překontroluje palety. Palety viditelně poškozené přepravou zkontroluje a rozbité zboží se seznamem výrobků, podepsaným odběratelem a řidičem Českého porcelánu a.s., odešle jako reklamaci zpět.

5.    Prodávající prostřednictvím své reklamační komise zkontroluje veškeré reklamované zboží a ke každé reklamaci zašle písemné vyjádření. Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace.

6.    V případě, že reklamace je oprávněná, prodávající má právo podle své volby nahradit zásilku novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží.

7.  Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím, nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.

 

 IX.

Skladování

Zboží musí být uskladněno v suchých skladech, v neagresivním prostředí.

 

 X.

Balení

1.    Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. určeném technickými normami pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obal, způsob balení a přepravy určuje prodávající.

2.    Povinností prodávajícího je označit vratné obaly (EUR palety) a uvést počet na obchodní faktuře zboží, že se jedná o vratný obal.

3.    Povinností kupujícího je na vlastní náklady ve lhůtě stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách vrátit obaly do akciové společnosti Český porcelán Dubí. Obaly musí být stejného druhu, vyprázdněné, vyčištěné, kompletní a nepoškozené. Při vrácení bude prováděna kontrola.

4.    Pro vrácení palet je stanovena lhůta 30 dní ode dne převzetí zboží. Při nedodržení lhůty zaplatí kupující prodávajícímu 100 % hodnotu ceny palety.

 

 XI.

Závěrečná ustanovení

1.    Uzavřením smlouvy kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.    Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy po předchozím oznámení bez povinnosti uhradit kupujícímu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany kupujícího. Za podstatné porušení smluvních povinností kupujícím se rozumí zejména:

-    nepřevzetí zboží od prodávajícího dle podmínek a ujednání smlouvy

-    nezaplacení dohodnuté kupní ceny ve stanoveném termínu prodávajícímu

-    nepřevzetí na sebe vlastnického práva a nebezpečí škod za podmínek uvedených v ČI. V těchto Všeobecných obchodních podmínek

3.    Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

4.    Interpretace Všeobecných obchodních podmínek i všech ujednání kupní smlouvy se řídí Mezinárodními pravidly pro interpretaci obchodních podmínek přijatých Mezinárodní obchodní komorou v Paříži v roce 1990 (INCOTERMS 1990).

 

 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2023

 Aktualizováno 10. 10. 2023

Český porcelán,

akciová společnost